Exomologisthe to Kyrio

Title Exomologisthe to Kyrio
Artist
Scripture
Lyrics Excerpt Exomologisthe to Kyrio
Notes

Attachments

Name Location
Lyrics docs.google.com View
YouTube www.youtube.com View

Country

Language

  • Greek

Season

Style

  • Foreign
  • Worship